Prijava za Rio Jadar

Svojim popunjavanjem prijave, POTVRĐUJEM da su svi podaci tačni. Saglasan sam sa obavezom plaćanja kotizacije, ukoliko postoji.
(Udruženje će pravovremeno obavestiti, ukoliko bude kotizacija)
Učestvujem na svoju odgovornost, udruženje PBD Biciklo nije odgovorno za moj bicikl, opremu, moje fizičke povrede ili u slučaju smrti. Obavezujem se da poštujem odluke vodiča na stazi.

     Svojim popunjavanjem prijave, POTVRĐUJEM da su svi podaci tačni. Učestvujem na svoju odgovornost, udruženje PBD Biciklo nije odgovorno za moj bicikl, opremu, moje fizičke povrede ili u slučaju smrti. Obavezujem se da poštujuem odluke vodiča na stazi.