Statut

У скаладу са Законом о спорту (”Службени гласник РС” бр. 10/2016), на скупштини одржаној дана 22.12.2018. године у Лозници усвојен је

СТАТУТ

УДРУЖЕЊА „ Планинско Бициклистичко Друштво Бицикло“

Област остваривања циљева

Члан 1.

Удружење „ Планинско Бициклистичко Друштво Бицикло“ (у даљем тексту: Удружење) је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области бициклизма, побољшања услова за вожњу бицикала, повећање броја бициклиста и бициклисткиња у саобраћају, као и стављање културе пешачења и бициклирања у доминантну или барем равноправну позицију у односу на аутомобилску. Наше активности одвијају се локално, на основу интересовања и ангажовања заједнице, као и чланова и чланица удружења.

Циљеви удружења

Члан 2.

Основни циљ удружења је промоција бицикла као превозног средства, спортског реквизита, промоција бициклизма, градског и планинског (аматерског) као предуслов за здрав зивот…

Желимо да укажемо на :

1. Бициклистичке стазе које су преко потребне и којих нема у граду

2. По угледу на многе европске градове промоција бицикла као превозног

средства

3. Остваривање повољности за набавку резервних делова, сервисирање и

куповину новог бицикла за чланове удружења

4. Подизање саобраћајне културе најмлађих чланова нашег друштва

почевши још од предшколског узраста

5. Организација циклоекскурзија у природи и подизање еколошке свести

грађана за очување природе и њених ресурса

6. Сарадња са удружењима и организацијама чији делокруг активности обухвата еколошки активизам.

Назив и седиште

Члан 3.

Назив Удружења је: „ Планинско Бициклистичко Друштво Бицикло“

Или скраћено „ПБД Бицикло“

Удружење има седиште у В. Зечевића 16, Лозница. Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.

Услови и начин учлањивања и престанка чланства

Члан 4.

Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења

и Статут и поднесе пријаву за учлањење Управном одбору Удружења.

Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у

удружење уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању

сагласности. За лице млађе од 14 година из става 1. овог члана пријаву

подноси његов законски заступник.

Члан 5.

Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина и о томе без одлагања

обавештава подносиоца пријаве. Члан може иступити из чланства давањем

писане изјаве о иступању. За иступање малолетног члана није потребна

сагласност законског заступника. Чланство у Удружењу може престати због

дуже неактивности члана (незаинтересованост за рад удружења, неиспуњавање

предложених задатака…), непоштовања одредаба овог статута или због свог

деловања којим се директно нарушава углед удружења. Одлуку о престанку

чланства доноси Скупштина, на образложени предлог Управног одбора. Члану

се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за

доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

Права обавезе и одговорност чланства

Члан 6.

Члан Удружења има право да:

1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева

Удружења; 3

2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа

Удружења;

3) бира и буде биран у органе Удружења;

4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима

Удружења.

Члан је дужан да:

1) активно доприноси остваривању циљева Удружења;

2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;

3) обавља друге послове које му повери Управни одбор.

Чланови удружења, за своје деловање у удружењу, нису плаћени.

Унутрашња организација

Члан 7.

Органи Удружења су Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор. Функцију заступника врши Председник Управног одбора, а у његовом одсуству заменик Председника Управног одбора

Члан 8.

Скупштину Удружења чине сви његови чланови. Скупштина се редовно

састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на

образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне

трећине чланова скупштине. Иницијатива се подноси Управном одбору у

писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање

предлаже.

Седницу скупштине сазива председник Управног одбора, писаним

обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног

реда. Седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на

почетку седнице.

Скупштина:

1) доноси план и програм рада;

2) усваја Статут, као и измене и допуне Статута;

3) усваја друге опште акте Удружења;

4) бира и разрешава чланове Управног одбора;

5) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;

6) разматра и усваја финансијски план и извештај

7) одлучује о статусним променама и престанку рада удружења;

8) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и

иностранству.

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина

чланова.

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку

рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

Члан 9.

Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу

циљева удружења који су утврђени овим Статутом. Управни одбор има 3

члана/ова, које бира и опозива Скупштина. Мандат чланова Управног одбора

траје четири године и могу се поново бирати на исту функцију. Управни одбор

из реда својих чланова бира председника, заменика председника, секретара.

Члан 10.

Председник Управног одбора заступа Удружење у правном промету и

има права и дужности финансијског налогодавца. Заменик председника и

секретар је овлашћен да, у отсуству председника Управног одбора, заступа

Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име Удружења.

Члан 11.

Управни одбор:

1) руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке

ради остваривања циљева Удружења;

2) организује редовно обављање делатности Удружења;

3) поверава посебне послове појединим члановима;

4) доноси финансијске одлуке;

5) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом

иницијативом или на предлог најмање пет чланова Удружења и припрема

предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;

6) одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25.

став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника

удружења за тај поступак;

7) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом,

овлашћени други органи Удружења. 5

Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина

чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова.

Остваривање јавности рада

Члан 12.

Рад Удружења је јаван. Управни одбор се стара о редовном

обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења,

непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за

јавност, или на други примерени начин. Годишњи обрачуни и извештаји о

активности удружења подносе се члановима на седници скупштине удружења.

Члан 13.

Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и

сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.

Удружење може приступити међународним удружењима за заштиту животне

средине, о чему одлуку доноси Скупштина.

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање

средствима

Члан 14.

Удружење прибавља средства од добровољних прилога, донација и

поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.

Престанак рада удружења

Члан 15.

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови

за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним

законом.

Изглед и садржина печата

Члан 16.

Удружење има печат окруклог облика са логоом у средини који изгледа као бициклиста, који вози преко три бициклистичка зупчаника, на којем је у горњој половини исписано ћирилицом: „ Планинско Бициклистичко Друштво „Бицикло“, а у доњој половини је исписано Лозница.

Члан 17.

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се

примењивати одредбе Закона о удружењима.

Члан 18.

Овај статут ступа на снагу дана 22.12.2018.

 од дана његовог усвајања на скупштини Удружења.

Председавајући скупштине удружења

________________________

Зоран Богићевић