Statut | BicikLO

Statut

U skladu sa Zakonom o sportu (»Službeni glasnik RS«, br.24/2011), na osnivačkoj skupštini održanoj dana 01.09.2015. u Loznici usvojen je novi

STATUT

UDRUŽENjA „ Planinsko Biciklističko Društvo Biciklo“

Oblast ostvarivanja ciljeva
Član 1.
Udruženje „ Planinsko Biciklističko Društvo Biciklo“ (u daljem tekstu: Udruženje) je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno
vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti biciklizma, poboljšanja uslova za vožnju bicikala, povećanje broja biciklista i biciklistkinja u saobraćaju, kao i
stavljanje kulture pešačenja i bicikliranja u dominantnu ili barem
ravnopravnu poziciju u odnosu na automobilsku. Naše aktivnosti odvijaju se
lokalno, na osnovu interesovanja i angažovanja zajednice, kao i članova i
članica udruženja.

Ciljevi udruženja
Član 2.
Osnovni cilj udruženja je promocija bicikla kao prevoznog sredstva,
sportskog rekvizita, promocija biciklizma, gradskog i planinskog (amaterskog) kao preduslov za
zdrav zivot…Želimo da ukažemo na :
• Biciklističke staze koje su preko potrebne i kojih nema u gradu
• Po ugledu na mnoge evropske gradove promocija bicikla kao prevoznog
sredstva
•Ostvarivanje povoljnosti za nabavku rezervnih delova, servisiranje i
kupovinu novog bicikla za članove udruženja
• Podizanje saobraćajne kulture najmlađih članova našeg društva
počevši još od predškolskog uzrasta
•Organizacija cikloekskurzija u prirodi i podizanje ekološke svesti
građana za očuvanje prirode i njenih resursa

Naziv i sedište
Član 3.
Naziv Udruženja je: „ Planinsko Biciklističko Društvo Biciklo“
Ili skraćeno „PBD Biciklo“
Udruženje ima sedište u V. Zečevića 16, Loznica. Udruženje svoju
delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva
Član 4.
Član Udruženja može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja
i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Udruženja.
Maloletno lice sa navršenih 14 godina života može se učlaniti u
udruženje uz prilaganje overene izjave njegovog zakonskog zastupnika o davanju
saglasnosti. Za lice mlađe od 14 godina iz stava 1. ovog člana prijavu
podnosi njegov zakonski zastupnik.

Član 5.
Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština i o tome bez odlaganja
obaveštava podnosioca prijave. Član može istupiti iz članstva davanjem
pisane izjave o istupanju. Za istupanje maloletnog člana nije potrebna
saglasnost zakonskog zastupnika. Članstvo u Udruženju može prestati zbog
duže neaktivnosti člana (nezainteresovanost za rad udruženja, neispunjavanje
predloženih zadataka…), nepoštovanja odredaba ovog statuta ili zbog svog
delovanja kojim se direktno narušava ugled udruženja. Odluku o prestanku
članstva donosi Skupština, na obrazloženi predlog Upravnog odbora. Članu
se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za
donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

Prava obaveze i odgovornost članstva
Član 6.
Član Udruženja ima pravo da:
1) ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva
Udruženja; 3
2) neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa
Udruženja;
3) bira i bude biran u organe Udruženja;
4) bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima
Udruženja.
Član je dužan da:
1) aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
2) učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;
3) obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.
Članovi udruženja, za svoje delovanje u udruženju, nisu plaćeni.

Unutrašnja organizacija
Član 7.
Organi Udruženja su Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor. Funkciju zastunika vrši Predsednik Upravnog odbora, a u njegovom odsustvu zamenik Predsednika Upravnog odbora

Član 8.
Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi. Skupština se redovno
sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na
obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne
trećine članova skupštine. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u
pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje
predlaže.
Sednicu skupštine saziva predsednik Upravnog odbora, pisanim
obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog
reda. Sednicom predsedava lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano na
početku sednice.
Skupština:
1) donosi plan i program rada;
2) usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
3) usvaja druge opšte akte Udruženja;
4) bira i razrešava članove Upravnog odbora;
5) razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora;
6) razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj; 4
7) odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada udruženja;
8) odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i
inostranstvu.
Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina
članova.
Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.
Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku
rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

Član 9.
Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju
ciljeva udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom. Upravni odbor ima 3
člana/ova, koje bira i opoziva Skupština. Mandat članova Upravnog odbora
traje četiri godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju. Upravni odbor
iz reda svojih članova bira predsednika, zamenika predsednika, sekretara.

Član 10.
Predsednik Upravnog odbora zastupa Udruženje u pravnom prometu i
ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca. Zamenik predsednika i
sekretar je ovlašćen da, u otsustvu predsednika Upravnog odbora, zastupa
Udruženje i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime Udruženja.

Član 11.
Upravni odbor:
1) rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke
radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
2) organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;
3) poverava posebne poslove pojedinim članovima;
4) donosi finansijske odluke;
5) odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom
inicijativom ili na predlog najmanje pet članova Udruženja i priprema
predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;
6) odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25.
stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika
udruženja za taj postupak;
7) odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom,
ovlašćeni drugi organi Udruženja. 5
Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje jedna polovina
članova, a odluke donosi većinom glasova svih članova.

Ostvarivanje javnosti rada
Član 12.
Rad Udruženja je javan. Upravni odbor se stara o redovnom
obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja,
neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za
javnost, ili na drugi primereni način. Godišnji obračuni i izveštaji o
aktivnosti udruženja podnose se članovima na sednici skupštine udruženja.

Član 13.
Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i
sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.
Udruženje može pristupiti međunarodnim udruženjima za zaštitu životne
sredine, o čemu odluku donosi Skupština.

Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje
sredstvima
Član 14.
Udruženje pribavlja sredstva od dobrovoljnih priloga, donacija i
poklona, finansijskih subvencija i na drugi zakonom dozvoljen način.

Prestanak rada udruženja
Član 15.
Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi
za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim
zakonom.
Izgled i sadržina pečata
Član 16.
Udruženje ima pečat okruklog oblika sa logoom u sredini koji izgleda:
kao biciklista, koji vozi preko tri biciklistička zupčanika, na kojem je u gornjoj polovini ispisano: „ Planinsko Biciklističko Društvo Biciklo“, a u donjoj polovini je ispisano Loznica.
Član 17.
Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se
primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

Član 18.
Ovaj statut stupa na snagu dana od danom njegovog usvajanja na osnivačkoj
skupštini Udruženja.
Predsedavajući
osnivačke skupštine
Udruženja
________________________
Zoran Bogićević